RWA parkings

Onze doelstelling is om in ondergrondse parkeergarages een aangename en gezonde atmosfeer te creëren, die de veiligheid van de gebruikers (zowel personen en hulpdiensten) verhoogt. Bij RWA in parkeergarages gaat men de rookgassen en de temperatuur afzuigen. Het ventileren van gesloten parkeergarages is een aparte specialiteit. Het gebouw verdient omwille van zijn concept (ettelijke verdiepingen onder de grond) en zijn specifieke toepassing (het parkeren van wagens) heel in het bijzonder onze aandacht.

Om tegemoet te komen aan de specifieke vereisten van parkeergarages is onze ventilatie voor gesloten parkeergarages afgeleid en gegroeid uit onze jarenlange ervaring.

De toepassing van deze ventilatie is tweedelig :

  1. Dagelijkse ventilatie (eventueel gekoppeld aan een CO-detectie)
  2. RWA-ventilatie (gecontroleerde rook en warmte-evacuatie in geval van brand gekoppeld aan een rookdetectie) Het ventilatiesysteem ventileert de gesloten garage op optimale wijze, en is omwille van zijn concept veel effectiever en veel performanter dan een conventionele ventilatie (ontroking gebaseerd op rookaccumulatie binnen rookcompartimenten).

1. Dagelijkse ventilatie

De ventilatie is aangepast aan de reële bezettingsgraad van de parking, en controleert continu de luchtkwaliteit in alle uithoeken van de parking. Wanneer voertuigen circuleren in een gesloten ruimte gaat automatisch het CO-gehalte in deze ruimte stijgen. Het voorgestelde impulsventilatiesysteem onderhoud een luchtbeweging in de parkeergarages zodat een optimale luchtkwaliteit in de volledige garage met inbegrip van alle uithoeken wordt verzekerd.

De luchttoevoer en -afvoer gebeurt via bouwkundige schachten in dewelke grote axiaalventilatoren gemonteerd worden. Aan het plafond van elk niveau zijn impulsventilatoren bevestigd om een continue gelijkmatige luchtbeweging te verzekeren. Het systeem wordt aan een CO-detectiecentrale gekoppeld. De installatie zal vanuit haar dagelijkse ventilatie automatisch naar hogere luchtregimes schakelen wanneer de CO concentratie in de parking stijgt.

2. RWA-ventilatie

Bij voertuigbrand in de parking zal de geproduceerde rook en warmte volledig gecontroleerd afgevoerd worden, in op voorhand vastgelegde en berekende corridors (rookzones). Alle evacuatiewegen die niet aan deze rookzones palen blijven steeds zichtbaar en toegankelijk. De beste inplanting van de luchttoevoer en afvoer wordt zeer zorgvuldig gekozen in functie van de lay-out van de parking. De luchthoeveelheid en de ideale configuratie van de impulsventilatoren worden nauwkeurig bepaald om een goede werking van het systeem te verzekeren.

De luchttoevoer en afvoer gebeurt op dezelfde manier als bij de CO-ventilatie, maar wordt nu volledig geconcentreerd op de zone van het brandend voertuig. Alle handelingen worden getroffen om een maximaal luchtdebiet over de brand te sturen aan hoge snelheid. Alleen die ventilatoren die strikt noodzakelijk zijn voor de ontroking zullen geactiveerd worden. Op luchttechnische wijze creëren we een virtueel compartiment waarlangs de rook gecontroleerd naar de extractieschacht gevoerd wordt. We creëren een rookvrije weg tot op 15m van de brandende voertuigen, zodat interventie door de brandweer mogelijk is tot aan het brandende voertuig. Een adresseerbare rookdetectie-installatie is onontbeerlijk. De rookevacuatie dient te voldoen aan de installatienorm NBN S 21-208-2.

Voordelen :

Het systeem heeft vele voordelen op gebied van ontwerp en beheer van de parkeergarage, ten opzichte van het conventionele ventilatie met ontroking in geval van brand gebaseerd op rookaccumulatie binnen rookcompartimenten.

Voordelen ventilatiesysteem :

  • Een betere menging van de ventilatielucht met de verontreinigde lucht, zodat er lagere concentraties verontreinigingen in de gemengde lucht aanwezig zijn.
  • Een betere ventilatie in alle delen en uithoeken van de parkeergarage door inductiewerking van de impulsventilatoren.
  • Geen luchtkanalensysteem vereist zodat er heel wat ruimte-winst is

Voordelen voor de gebruikers :

  • Blijvende toegankelijkheid van de gehele parkeergarage (ook van de vuurhaard) voor de orde- en hulpdiensten.
  • Een veilige evacuatie van de klanten is verzekerd.
  • Geen grote structurele schade aan het gebouw boven de vuurhaard, door het enorme koeleffect van de grote debieten.

CFD SIMULATIE

Om een voorspelling te doen inzake de situatie in de parkeergarage gedurende een autobrand, wordt een CFD simulatie uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze simulatie wordt een 3-dimensionaal model van de parkeergarage opgezet. Vervolgens worden de technische installaties, brandhaardparameters en de ventilatie in het model verwerkt. Wanneer het model uitgerust is met de bijhorende fysische parameters, is dit gereed voor de simulatie. Gebruikmakend van een eindige volume methode worden de massa-, impuls– en energiebalansen per tijdstap opgelost.

De simulatieresultaten worden per tijdstap voor verschillende grootheden geanalyseerd.